இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

September 27, 2009

பாரதியின்.........!


வேரோடு என்னையே வீழ்த்திய தாய்எண்ணி
யாருமி ருந்துவிடா தீர்பாரும்; தீந்தனலாய்ப்
பாரதிரத் தீயோரை வெந்துதணிப் பேன்;நானே
பாரதியின் அக்கினிக் குஞ்சு

[29-09-09]
[இன்னிசை/ஒருவிகற்பம்]வேரோடு மண்மீதில் வீழ்த்தியதாய் எண்ணியே
பாராதி ருக்காதீர் பாரோரே - யாருமெதிர்
பாராத நேரமதில் பாரதிரச் சூழ்வேன்;நான்
பாரதியின் அக்கினிக் குஞ்சு ..

[04-10-09]
[நேரிசை/ஒருவிகற்பம்]

No comments: