இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

December 11, 2011

இருவரியில் சொல்வேன் ..(குறள் போல) சில ...!

கூடல்:
19)
கண்டோடி, பின்நின்று, கண்ணசைப்பாள்; கண்டபடிக்
கொண்டாடித் துள்ளும் மனது

குறிப்பை விட்டுச் செல்கிறாள் அவள் :)

ஊடல்:
20)
'மலரேன்'*என்(று) என்மனதைத் தைத்தாள்; 'மலரேன்'**
எனவேண்டும் பைத்தியமாய் நான்

(ஒர் வார்த்தை - இருபொருள் _
*எதிர்ப்பதம் - மலர/பூக்கமாட்டேன் என்று மறுக்கிறாள் மலர் போன்ற அவள்.
** வேண்டுகோள் - மலர்வாயா எனக்காக ? எனறு வேண்டும் பைத்தியமாய் அவன் )

தேடல் :
21)
மார்கழியில் மாருள் குளிரெடுக்க; சாமத்தில்
ஊர்க்கோழி* மட்டும் துணைக்கு

(தனிமையின் வேதனை)
* ஊர்க்கோழி - எங்கோ ஊர்எல்லையில் இரவெல்லாம் விழித்துக் கூவியபடி இருக்கும் )


...இன்னும் வரும் :)

No comments: