இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

April 8, 2016

தேர்தல்:-... ஓட்டு....துட்டு.....வெட்டு !!!!636)
தேர்தல்நாள் தேர்வதற்கு; கையூட்டுப் பெற்றோர்க்கு;
கூரில்லா ஆப்படிக்கக் கூறு

637)
கடமைக்குக் கையேந்தும் கீழோர்; கிடைத்ததைக்
கவ்வும் கடிநாய்க்கும் கீழ்

638)
கையேந்தி கையூட்டு வாங்கிவிட்டு; கைநீட்டி
ஓட்டிட்டால் அக்கையை வெட்டு

639)
ஐந்தாறு பேர்சேர்வார்; ஐந்நூறைத் தந்தேனென்று
ஐந்தாண்டு உனைத்தின்பார் மென்று

640)
எச்சிலிடம் கையேந்தி; உச்சியிலும் ஏற்றிவைத்து;
ஏமாறும் மூத்த குடி

No comments: