இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

May 24, 2016

குடும்பத் தலைவன் .....!


ஆண் ... இவனே ஆண் !

(+)
711)
வென்றவள்நான் என்னும்தன் நம்பிக்கை;; இல்லாளைச்
சென்றடையச் செய்பவனே ஆண்


712)
மனைவியைத்தன் தாய்க்குச் சமமாய் நினைத்து
நிலைக்கவைத்தால் தானவன் ஆண்


713)
சிரித்திருக்க வைப்பதிலும்; பெண்ணின்கண் ணீரை
நிறுத்திவைக்கப் பார்ப்பவனே ஆண்


(-)
714)
இல்லாளை வென்றவன்நான் என்றெண்ணி வாழ்பவன்தன் இல்லறத்தில் வீழ்ந்தவன்தான் ஆம்

715)
இல்லாளை வெல்ல நினைப்பவன் இல்லறத்தில்
வெல்வதற்கு இல்லை வழி

No comments: