இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

March 31, 2017

பாட்டி வைத்தியம் - 4 _காய்கனியின் நிறத்தில் மறைந்திருக்கும் குறிப்பு ...!
852)
பாயும் அழுத்தத்தை புற்றைக் குறைப்பதுடன்
நோய்எதிர்ப்பைக் கூட்டும் சிவப்பு

853)
கொழுப்பைக் குறைத்துத் தசையை எலும்பை
வளர்க்கும் பச்சை இனம்

854)
நீலம் உயர்த்தும் செரிமானம், நீளும்
உடல்உள் உறுப்பின் பலம்

855)
திசுக்குறைவை புற்றைத் தவிர்க்கும் இதய
நலனுயர்த்தும் மஞ்சள் பழம்

No comments: