இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

July 16, 2016

நபிமொழி - 14 .... தவறு !


தவறியல் :

791)
அவசியம் இல்லாமல் ஆட்சியை ஏற்பது
அதிசயம் என்றால் தவறு
................... முஸ்லிம்3729

792)
சரியான ஒன்றைத் தவறாய்ப் புரிந்தால்
பிழையாய் முடிந்து விடும்
.................. புகாரி 126

793)
தெரிந்த பிறகும் சரியான ஒன்றைத்
தவறோடு சேர்த்தால் தவறு
................. குர்ஆன் 02:42

794)
ஒரேவாசல் தேர்ந்து நுழைந்தால் தவறு;
பலவாசல் முன்னிருக்கும் போது
............. குர்ஆன் 12:67

795)
தேவையில்லா வேளையில்முன் வந்து தரும்உறுதி
தேவையில்லா ஒன்றாகும் ஆம்
.............. முஸ்லிம்3283


No comments: