இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

June 21, 2016

நெருப்புடா !


ஆண்_டா ! நெருப்பு_டா !!
761)
கத்தி உறைவிடுத்து; சுற்றித் தலையெடுப்பான்;
கத்தி அடங்கும் களம்


762)
உறையைவிட்டு வந்துவிட்ட வாளாய்; எதிரை
உறையவிட்டுப் பார்ப்பான் இவன்


763)
குத்தவரும் கத்திக்கும் நெஞ்செடுத்துக் காட்டிநிற்பான்;
உக்கிரத்தின் உச்சம் இவன்


764)
வெருட்டும் எதிரிகண்டு அஞ்சான்; வரட்டும்
எதிர்கொள்வேன் என்பான் இவன்


765)
கொல்ல வரும்பகையை வெல்ல; ஒருதிசைக்குச்
சொல்லிவர வைப்பான் இவன்


பி.கு : கபாலி / ஒரு குறியீடு ... எல்லார்க்குள்ளும் இருக்கும் இத்’தீ’

No comments: