இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

June 14, 2016

ஆறு... !


ஆற்றியல் !

751)
முன்நகர்ந்த பின்னால்;பின் வாங்கு வதுதவறு;
பின்னோக்கிச் செல்வதில்லை ஆறு


752)
முன்நகர்ந்தால் தான்ஆறு; தேங்கிப்பின் நோக்கத்
தொடங்கினால் உண்டுதக ராறு


753)
ஆற்றுக்கு அணையிட்டால் சந்ததிக்குச் சோறு;
வழிவிட்டால் மீந்திருக்கும் சேறு


754)
ஆற்றை மறிக்க முயல்வதற்கு முன்சேர்ந்த
சேற்றை அகற்ற முயல்


755)
தாய்மடியைத் தேடிவரும் சேய்போன்று பாய்ந்து
கடலடியில் சேர்ந்துவிடும் ஆறு

No comments: