இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

June 5, 2016

நபி மொழி - 8 ... போரும்... தற்காப்பும் !

736)
பகைவரை நேராகச் சந்திக்க நேர்ந்தால்
பொறுமையைக் காத்தல் சிறப்பு
............... புகாரி 2833

737)
தாக்க இருக்கும் எதிரியை; சொல்லாமல்
தாக்க அனுமதி உண்டு
....................... முஸ்லிம்3564

738)
சூழும் எதிரியைச் சூழ்ச்சியால் வீழ்த்திவிட
போரில் அனுமதி உண்டு
..................... முஸ்லிம்3580

739)
எதிரியை ஏமாற்றி வீழ்த்திவரும் வெற்றி
மதிப்பை இழந்து விடும்
...................... புகாரி 3032

740)
வஞ்சகன் என்றறிந்த பின்அவரை தந்திரத்தால்
வெல்ல முனைந்து விடு
.................... புகாரி 3033

No comments: