இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

July 11, 2015

பழகப் பழகு !!!531)
மாற்றமெது வந்தாலும் சற்றும் தடுமாற்றம்
இன்றியதை ஏற்கப் பழகு

532)
விருப்பம் நிறைவேற வில்லையெனில் வந்த
வரவை விரும்பப் பழகு

533)
தாழ்ந்து பழகும் குணத்தானின் தோள்தாங்கி
வாழ்த்தி உயர்த்தும் உலகு

534)
எதையும் இலகாய் அணைக்கப் பழகு;
நுழையும்உன் வாழ்வில் அழகு

535)
மாற்றத்தை ஏற்கும் மனமுடையோர்; ஏற்றம்
பெறுவார்தாம் எண்ணும் அளவு

No comments: