இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

March 7, 2016மகளிர்தின நல்வாழ்த்துகள் ... !
[ + ]
616)
உண்மைக்கும் பெண்மைக்கும் ஓரெழுத்து மாற்றமுண்டு
என்றாலும் உட்பொருள் ஒன்று

617)
உன்வரவுக்கு ஏற்றாற்போல் தன்னுள் சுருங்கிவிடும்
பெண்தான்நீ கேட்டவரம் ஆம்

618)
தாய்க்குநல் சேயாகி; சேய்க்குநல் தாயாகி
நாயாகி பாயாவாள் பெண்

[ - ]
619)
பெண்மையின் உண்மைப் பொருளை அறியாமல்
பொம்மையெனக் கொள்வோர் பலர்

620)
தன்னை துணையை துணைஉறவை தாங்கென்று
பெண்மைக்குத் தந்தோம் பரிசு

No comments: